חישוב החזר מס
חישוב החזר מס
  • יש להכין מראש טופסי 106 מכל המעסיקים לכל שנת בדיקה
  • במידה ויגיע לך החזר מס, נגיש עבורך את הדוח בעלות של 199 ₪ בלבד

לתשומת לב,
חישוב החזר המס מבוסס על נתוני ההכנסה שלך כשכיר/ה לפי טופסי 106
ובהתאם למצבך המשפחתי כפי שיוקלדו על ידך במהלך הבדיקה.